Založenie jednoeurovej akciovky (J.S.A.)

Proces založenia jednoeurovej akciovej spoločnosti je zložitý, a preto naša spoločnosť ponúka full–servis v podobe založenia novej jednoduchej akciovej spoločnosti. Na základe požiadaviek klienta založíme spoločnosť presne na mieru a podľa prianí klienta bez toho, aby bol klient zaťažený zdĺhavým vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch.

Naše služby zahŕňajú:
  • Počas celého procesu založenia j.s.a. poskytujeme odborné poradenstvo
  • Na základe kritérií klienta vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie j.s.a.
  • Vo vašom mene zabezpečenie vystavenia živnostenských listov
  • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis jednoeurovej akciovej spoločnosti do obchodného registra a taktiež jeho prebratie z obchodného registra
  • Zaregistrovanie jednoeurovej akciovej spoločnosti na Daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb

Založenie j.s.a. „ALL INCLUSIVE“ - 680 €

Pri založení j.s.a. „All Inclusive“ naši zamestnanci zabezpečia všetky úkony spojené so založením spoločnosti.

Okrem poplatku za založenie j.s.a. zaplatíte navyše:
  • za každú voľnú živnosť je poplatok pri vydaní živnostenských listov 0 €, za každú viazanú alebo remeselnú živnosť plus 7,5 €
  • poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice od 70 € pri základnom imaní 1 €
  • poplatky za registráciu akcií u CDCP SR od 110€

Jednoduchá akciová spoločnosť

Jednoduchá akciová spoločnosť je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Základné imanie musí mať výšku najmenej 25 000 eur. Za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom, ale za záväzky neručia akcionári.

Jediným zakladateľom jedno eurovej akciovej spoločnosti môže byť iba právnická osoba. V prípade fyzických osôb to musia byť minimálne dve osoby, alebo jedna fyzická a jedna právnická osoba. Dokument zakladajúci j.s.a. musí byť vo forme notárskej zápisnice.

Akcia predstavuje právo šnára podieľať sa na riadení spoločnosti a na jej zisku.  Akcia môže byť vydaná vo forme listinného alebo zaknihovaného cenného papiera. Môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Akcia na doručiteľa však môže byť vydaná iba vo forme zaknihovaného cenného papiera.

Orgány jedno eurovej akciovej spoločnosti sú valné zhromaždenia, predstavenstvo a dozorná rada. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa koná najmenej raz za rok.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti a v jej mene je oprávnený konať každý člen predstavenstva.

Dozor nad činnosťou jedno eurovej akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada. Pri jedno eurovej akciovke sa dozorrná rada nemusí povinne vytvoriť ako pri klasicnej akciovej spoločnosti.

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí

Ready Made s.r.o.

Ready made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.

Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Pri zakúpení Ready made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.

...už od 499€

Sídlo spoločnosti

Využívanie virtuálneho sídla Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov a sídlo Vašej spoločnosti nemusíte spájať s adresou Vášho trvalého bydliska.

Kontakt

Telefón: +421 917 750 587
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk

Spoločnosť Company Consulting s.r.o. je členom nadnárodného Holdingu CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii.